Skrb izvan vlastite obitelji za odrasle osobe je pravo koje nije izravno opisano u Obiteljskom zakonu ali je vezano na činjenice koje se događaju prema normama opisanim u tom zakonu. Zakon o socijalnoj skrbi čl. 73. kaže: "Centar za socijalnu skrb odlučuje o izboru doma socijalne skrbi, odnosno podružnice doma za stalni smještaj osobe iz članka 72. ovoga Zakona ovisno o psihičkim i tjelesnim sposobnostima korisnika, njegovim materijalnim mogućnostima, kulturnim navikama, prirodnom okruženju i drugim prilikama u kojima je korisnik živio prije smještaja, popunjenosti doma socijalne skrbi i vrstama usluga koje on pruža. "

Dakle, kada su iscrpljene sve mogućnosti kao npr. briga obitelji i unutar obitelji, pomoć u novcu, pomoć i njega u kući, resursi lokalne zajednice, a nedvojbeno postoji potreba pomoći i njege, što se utvrđuje vještačenjem provostupanjskog tijela vještačenja odnosno osoba nije u mogućnosti više samostalno udovoljavati osnovnim životnim zahtjevima i kada osoba iskaže želju i pristanak tada joj se osigurava pravo na skrb izvan vlastite obitelji koja se može realizirati kroz smještaj u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi. Ovisno o zdravstvenom stanju odnosno potrebama osobe Centar će odabrati jedan od domova:

  1. za starije i nemoćne osobe,
  2. dom za psihički bolesne odrasle osobe i
  3. za tjelesno ili mentalno oštećene osobe.

 

Ukoliko osoba ima vlastite prihode i imovinu dužna je sudjelovati u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji svim svojim prihodima i imovinom, umanjenom za 20% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ili trenutačno iznosom 100,00 kn koji joj ostaje za podmirenje osobnih potreba. Ukoliko nema vlastite imovine ili prihoda, a obveznici uzdržavanja (djeca, roditelji i druge osobe po posebnim propisima) također ne mogu doprinositi za njihovo uzdržavanje, Republika Hrvatska putem nadležnog ministarstva snosi trošak, a osobi se određuje još i iznos od 100,00 kn za vlastite potrebe. Centar za socijalnu skrb utvrđuje mogućnost uzdržavanja i primjeren iznos i o tome se pokušava nagoditi s obveznikom uzdržavanja odnosno o visini kojom će obveznik sudjelovati. Ukoliko Centar ocijeni da se radi o izbjegavanju plaćanja odnosno zaključi da osoba koja je dužna davati uzdržavanje može sudjelovati i većim iznosom od kojega se obveznik uzdržavanja izjasnio, tada se pokreću postupci pred nadležnim tijelima (ovisno o situaciji kod državnog odvjetništva i/ili nadležnog suda).

Centar za socijalnu skrb dužan je jednom u 6 mjeseci obići korisnike smještene u domovima socijalne skrbi. To znači da ćemo provjeriti kako se korisnik osjeća, što on predlaže i sl. a onda u skladu s time raditi u njegovom najboljem interesu. Važno je reći da Centar iako odlučuje o izboru doma socijalne skrbi, te o tome na temelju javne ovlasti donosi rješenje kojim se u sklopu stalnog smještaja osigurava se tijekom duljeg vremenskog razdoblja zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnog vremena. Nadzor nad radom domova je u izravnom djelokrugu rada nadležnog ministarstva. Ipak, ukoliko se korisnik žali na rad doma ili na postupanja Centar je dužan provjeriti navode i odlučiti o potrebi poduzimanja daljnjih radnji.

Kada je riječ o skrbi izvan vlastite obitelji kroz smještaj u udomiteljsku obitelj važno je istaknuti da je Centar nadležan za nadzor obitelji kojim je rješenjem dao dozvolu za bavljenje udomiteljstvom. Centar koji je smjestio korisnika dužan je najmanje 3 puta godišnje obići korisnika s ranije opisanom svrhom (Zakon o udomiteljstvu, "Narodne novine br. 79/07).

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let